Sáng Tác Của Thiền Sư Hakuin

17/03/201700:43(Xem: 4505)
Sáng Tác Của Thiền Sư Hakuin
( Xin ghi ân, chuyển ý thành Thi Kệ để dễ đọc và tụng )
 
Chúng Sinh là Phật từ thuở ban đầu
Như Băng với nước, vốn chẳng vì đâu
Nếu không có nước làm sao có đá ?
Ngoài chúng sinh ra không Phật để cầu
 
Xa thật là xa đi lùng, đi kiếm
Ai có dè đâu, ngay mũi cận kề
Thở than ta khát ngay trong hồ nước
Như con nhà giàu mà đi ăn mày
 
Bởi vì Vô Minh, cũng do chấp Ngã
Nên trong Sáu nẻo mãi mãi không ra
Biết đến bao giờ Sinh Tử buông tha?
Mịt mù, lang thang đi trong tăm tối!
 
Sinh rồi lại Tử, làm sao vượt ra?
Thiền Định là đường sẽ vượt, sẽ qua
Tới Vô Thượng khó bàn, khôn nghĩ
Thanh Tịnh Đại Thừa, cực lạc quê ta
 
Khi đang Thiền là ta đang Trì Giới
Đang Sám Hối, đang Bố Thí, Cúng Dường
Tràn Lẽ Sống và trọn vẹn hoa hương
Tất cả từ Thiền, Thiền là tất cả
 
Trong Chân Định tự Ma tan, Quỉ nát
Hóa giải muôn điều, Nghiệp sạch thăng hoa
Sen vàng hé nở, đất mẹ đâu xa
Chẳng còn tăm tối, lạc lối quê nhà
 
Xúc động nhường bao, nghe lời chân thật!
Cố Tâm thực hành Trí Tuệ Pháp Môn
Đây Vô Lượng Độ, núi cao Công Đức
Chỉ hướng nội rồi, trực nhận Chân Tâm
 
Siêu Ngã Pháp và siêu ngoài ngôn ngữ
Tiến thẳng một đường chẳng có hai, ba
Chân Tâm Vô Ngã, Vô Ngã chính Ta
Cánh cổng Nhất Chân, Quả Nhân đồng lúc
 
Hiện thân chúng ta, tự là Vô Tướng
Chưa từng xa nhà, dù đi muôn phương
Vọng Tưởng, Tưởng Vọng tự Không, Không Tưởng
Pháp Âm Phật Đà nhảy múa, đàn ca
 
Tuyệt vời làm sao Trí Tuệ Trăng vằng vặc!
Niết Bàn Chân Định, Bát ngát thật vô bờ
Ngoài chúng ta ra, hỏi chi là thừa thiếu?
Còn Pháp Thân này đang nhận gót Đất Sen đây