GIỚI THIỆU THIỀN VIỆN SÙNG NGHIÊM

Ban Điều Hành và Tài Chánh
 • Thanh Diệu Đức Thích Nữ Chân Diệu

Ban Thuyết Giảng
 • Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền

Ban Nghi Lễ
 • Phước
 • Toàn Tịnh
 • Minh Hồng
 • Minh Quân, Phú

Ban Tu Thư và Tri Khách
 • Thu Vân
 • Á
 • Huệ
 • Liên
 • Chi

Ban Ngoại Giao và Phát Hành
 • Minh Hồng
 • Thu Vân
 • Phú

Ban Trang Trí và Tu Bổ
 • Thu Vân
 • Châu
 • Kevin

Ban Dịch Thuật
 • Minh Tân
 • Minh Quân

Ban Văn Hoá, Văn Nghệ và Truyền Thông Báo Chí
 • Phú Hùng
 • Phước
 • Nhã
 • Thanh Diệu Đức Thích Nữ Chân Diệu
Ban Vận Chuyển
 • Sơn
 • Châu
 • Trinh
 • Q. Giao

Ban Yểm Trợ
 • Sơn
 • Hải
 • Châu
 • Thùy Anh

Ban Trai Soạn
 • Nhung
 • Toàn Mỹ
 • Hương
 • Minh Hải
 • Liên
 • Xhi
 • Á
 • Bích
 • Vân
 • Quảng Hương

Ban Chấp Tác
 • Minh Quân
 • Hổ
 • Hải
 • Huệ
 • Liên
 • Chi
 • Thu Vân
 • M. Hồng