02/07/202022:59(Xem: 184)
Buông Xả Tuyệt Đối là Tuyệt Đối - Tính Giác Kỳ 11
02/07/202022:57(Xem: 192)
Thiền Viện Sùng Nghiêm Thiền Nhạc Thi Ca Kỳ 30
25/06/202019:08(Xem: 352)
Chuyển Hóa Vô Minh Tính Giác Kỳ 10
25/06/202019:06(Xem: 272)
Thiền Viện Sùng Nghiêm Thiền Nhạc Thi Ca Kỳ 29
23/06/202019:15(Xem: 231)
Chuyển Hóa Vô Minh Tính Giác Kỳ 9
13/06/202015:20(Xem: 159)
Thiền Viện Sùng Nghiêm Thiền Nhạc Thi Ca Kỳ 28
07/06/202017:37(Xem: 356)
Đúc Kết Những Kỳ Giảng Về Tính Giác
30/05/202016:55(Xem: 296)
Thiền Viện Sùng Nghiêm Thiền Nhạc Thi Ca Kỳ 27
30/05/202016:53(Xem: 276)
Phương Pháp Tu Thiền Từ Cạn Đến Sâu
24/05/202016:40(Xem: 271)
Sư Cô Chân Minh Giảng Về Thiền Niêm Hoa Thị Chúng