Phương Cách Tu Theo Bát Nhã

19/04/201821:53(Xem: 417)

Các bài giảng trong bộ Phương Cách Tu Theo Bát Nhã:
Xin nghe lại bài giảng theo các kết nối dưới đây:
Bài 1: Phương Cách Tu Theo Bát Nhã Kỳ 1

Bài 2: Phương Cách Tu Theo Bát Nhã Kỳ 2
Bài 3: Phương Cách Tu Theo Bát Nhã Kỳ 3