Cảm Tưởng Riêng Của Thiền Sinh

19/04/201821:41(Xem: 6351)

Các bài giảng trong bộ Cảm Tưởng Riêng Của Thiền Sinh:
Xin nghe lại bài giảng theo các kết nối dưới đây:
CD1: Cảm Tưởng Riêng Của Thiền Sinh Kỳ 1-2-3

CD2: Cảm Tưởng Riêng Của Thiền Sinh Kỳ 4-5-6

CD3: Cảm Tưởng Riêng Của Thiền Sinh Kỳ 7-8-9

CD4: Cảm Tưởng Riêng Của Thiền Sinh Đối Với Phương Tiện Trực Chỉ

CD5: Cảm Tưởng Riêng Của Thiền Sinh Đối Với Phương Tiện Trực Chỉ 2