Như Lai Tạng

18/04/201815:51(Xem: 5884)
Các bài giảng trong bộ Như Lai Tạng:

Xin nghe lại bài giảng theo các kết nối dưới đây:


Bài 1: Chân Thật Nghĩa của các Căn Trần và Thức:
Bài 2: Chân Thật Nghĩa của Thất Đại:
Bài 3: Tứ Khoa Thất Đại từ cạn đến sâu
Bài 4: Phần Bổ Túc và Kết Luận của Tứ Khoa Thất Đại
Bài 5a: Tổng Kết Trọn Vẹn Về Tính Giác Diệu Minh
Bài 5b: Tính Giác Diệu Minh trong Kinh Lăng Nghiêm
Bài 6: Tại Sao Có Sinh Tử Luân Hồi
Bài 7: Phật Đản Sinh